Statuten

GECOÖRDINEERDE STATUTEN CollondSE Vzw
Ondernemingsnummer: 0469825834

HOOFDSTUK I. – Rechtsvorm, naam, zetel, doel, duur

Rechtsvorm

Art. 1. De vereniging werd op 24 september 1999 opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “ Vzw” genoemd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (hierna genoemd: Vzw-wet).

Naam  - duur - zetel

Art. 2. De vereniging draagt de naam “CollondSE Vzw“.

De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Clara Snellingsstraat 27, 2100 Deurne. De maatschappelijke zetel kan door de algemene vergadering gewijzigd worden, waarbij de nodige openbaarmakingsvereisten vervuld zullen worden.

Doel

Art. 3. De vereniging heeft tot doel het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie te ondersteunen door collectieve dienstverlening voor sociale economie en de sociale economieondernemingen te formuleren en te organiseren.

Activiteiten

Art. 4. Ter verwezenlijking van haar statutair doel, kan de vereniging onder meer initiatieven nemen om eerstelijnsinformatie over de sociale economie te verstrekken; opleidings- en uitwisselingstrajecten te organiseren; een specifiek aanbod voor startende ondernemingen te organiseren; kennis op te bouwen, expertise en instrumenten voor de sociale economie te ontwikkelen; het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie te promoten.

Voornoemde opsomming van activiteiten is niet exhaustief.

De vereniging kan alle handelingen stellen en activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de verwezenlijking van haar hoger vermelde ideële niet-winstgevende doelstelling, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

Zo ondermeer, kan de vereniging samenwerken met verenigingen en vennootschappen van private of publieke aard, naar Belgisch of naar buitenlands recht. Tevens kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstelling, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten.

Maatschappelijk vermogen

Art. 5. Het maatschappelijk vermogen van de vereniging wordt o.a. gevormd door:

 1. Lidmaatschapsbijdragen en eventuele steungelden;
 2. Subsidies van de overheidsinstanties;
 3. Schenkingen, giften en legaten waarvan de vereniging de begunstigde is;
 4. Opbrengsten van alle andere initiatieven en activiteiten door de vereniging ontwikkeld binnen haar doelstelling.

 

HOOFDSTUK II. – Leden

Categorieën van leden

Art. 6. De vereniging kent twee soorten leden:

 1. De werkende leden die beschikken over de rechten en plichten zoals omschreven in de VZW-wet en verder in deze statuten omschreven als de “leden”;
 2. De toegetreden leden, dit zijn de leden die enkel beschikken over de rechten en plichten omschreven in deze statuten, conform artikel 2ter van de VZW-wet.

Het minimum aantal leden bedraagt 6.

Art. 7.1. Om aanvaard te worden als “lid” moet men een organisatie zijn met of zonder rechtspersoonlijkheid en de hoedanigheid hebben van:

 1. Werkvormkoepel in de sociale economie. Met "Werkvormkoepel in de sociale economie" wordt bedoeld, een organisatie die de belangen behartigt van een representatief deel van de door de Vlaamse minister van Sociale Economie erkende werkvormen zoals bepaald in artikel 5§2 van het decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 2. Ondersteuningsorganisatie in de sociale economie. Met "Ondersteuningsorganisatie in de sociale economie" wordt bedoeld een organisatie die een relevante ervaring heeft in de ondersteuning van een representatief deel van de door de Vlaamse minister van Sociale Economie erkende werkvormen zoals bepaald in artikel 5§2 van het decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Art. 7.2. Als toegetreden lid dient men, als organisatie of individu, affiniteit te hebben met de sociale economie of de ondersteuning er van.

Art 7.3. Leden en toegetreden leden worden aanvaard voor een periode van 4 jaar. Het lidmaatschap van de vereniging is onbeperkt hernieuwbaar.
 

Toetreding van leden

Art. 8.1. Kandidaat-leden en kandidaat-toegetreden leden richten hun kandidaatstelling aan de voorzitter van de raad van bestuur. Aangezien de samenstelling en de werkzaamheden van de vereniging niet mogen bepaald worden door politieke, filosofische of godsdienstige overwegingen, dient elk lid het verdraagzaamheidsprincipe te aanvaarden en expliciet de eerbiediging van de grondwettelijke principes en de bevordering van het harmonieus samenleven van alle bevolkingsgroepen en culturen te onderschrijven.

Om als lid of als toegetreden lid te kunnen toetreden tot de vereniging moet de kandidaat door de raad van bestuur worden voorgedragen en door de algemene vergadering op haar eerstvolgende bijeenkomst worden aanvaard. De raad van bestuur motiveert de voordracht.

Art. 8.2. Feitelijke overlegstructuren en verenigingen die zich kandidaat stellen als lid duiden, conform de lastgevingsmechanismen bepaald in de statuten of het huishoudelijk reglement van de overlegstructuur, een vaste mandataris aan die hen vertegenwoordigt. Zij bezorgen op het ogenblik van hun aanvraag eveneens een kopie van hun statuten en een lijst van de leden. Ze leggen eveneens voor op welke wijze de mandataris de leden consulteert en informeert.

Lidmaatschapsbijdrage

Art. 9.1. Op voorstel van de raad van bestuur bepaalt de algemene vergadering de lidmaatschapsbijdrage.

Art. 9.2. Het lidgeld voor de volledige groep van leden bedraagt maximum 25.000 EUR. Het effectieve totale bedrag van de lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgelegd.

Art. 9.3. Aan de toegetreden leden kan een lidmaatschapsbijdrage gevraagd worden van maximum 500 EUR indien het een organisatie betreft en maximum 100 EUR indien het een individu betreft.

Art 9.4. Het lidgeld dient te worden betaald binnen de maand na verzoek tot betaling, per e-mail of per brief. Indien het lid nalaat het lidgeld tijdig te betalen, zal een aanmaning tot betaling worden verstuurd, per e-mail of per brief. Indien het lid binnen de 14 dagen na verzending van de aanmaning het lidgeld niet heeft betaald, wordt het lid geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van het eerste verzoek tot betaling.
 

Uittreding en uitsluiting van leden

Art. 10. Elk lid kan te allen tijde, mits hij er een maand vooraf kennis van geeft, uit de vereniging treden. Het ontslag dient bij aangetekende brief of per email met ontvangstbevestiging aan de voorzitter van de raad van bestuur ter kennis te worden gebracht.

Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering worden besloten, met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en nadat het is opgeroepen en mits eerbiediging van diens recht op verdediging. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid overlijdt (natuurlijk persoon) of het lid wordt ontbonden (rechtspersoon).

Art. 11. Uittredende of uitgesloten leden en de rechtverkrijgenden van overleden leden hebben generlei aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding van de gestorte bijdragen, van aanbrengsten of van andere prestaties vorderen, behoudens wat in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald. In geen geval kan een uitgetreden of uitgesloten lid inzage, mededeling of afschrift van rekeningen, verzegeling van de goederen van de vereniging of het opmaken van een inventaris vragen.

 

HOOFDSTUK III. - Algemene vergadering

Samenstelling algemene vergadering

Art. 12. De algemene vergadering is samengesteld uit de leden en de toegetreden leden van de vereniging. De regelmatig bijeengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden en toegetreden leden en haar beslissingen zijn bindend voor iedereen.
 

Bevoegdheden algemene vergadering

Art. 13. De volgende bevoegdheden worden door de VZW-wet en deze statuten exclusief toebedeeld aan de algemene vergadering

 1. De wijziging van de statuten;
 2. De benoeming en afzetting van de bestuurders en van de voorzitter van de raad van bestuur, conform artikel 22 van de statuten;
 3. De benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
 4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. De goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 6. De ontbinding van de vereniging;
 7. De aanvaarding en de uitsluiting van een lid;
 8. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

 

Werking algemene vergadering.

Art. 14. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of door een bestuurslid dat daartoe gemandateerd wordt door de raad van bestuur. Al de stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden moeten minstens veertien kalenderdagen voor de vergadering bij gewone brief of per e-mail opgeroepen worden.

De vergadering wordt gehouden op de plaats vermeld in de oproepingsbrief. De uitnodiging tot de algemene vergadering dient de agenda te bevatten.

Art. 15. De algemene vergadering moet tenminste eenmaal per jaar bijeengeroepen worden voor het goedkeuren van de rekeningen en de begroting, evenals van het beleid van de bestuurders.

Art. 16. De agenda van de algemene vergadering wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Leden van de Algemene vergadering kunnen voorafgaandelijk punten aanbrengen voor de agenda.

Art. 17.1. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, moet binnen de veertien dagen een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen. Deze tweede algemene vergadering kan rechtsgeldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art. 17.2. De algemene vergadering kan over de wijzigingen in de statuten en over de ontbinding van de vereniging alleen dan geldig beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer 2/3 van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Tot een wijziging van de statuten kan bovendien slechts worden besloten met een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de wijziging het doel of één van de doelstellingen van de vereniging betreft of haar ontbinding, kan slechts geldig worden beslist wanneer zij door 4/5de van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden goedgekeurd wordt.

Zijn 2/3de van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Deze tweede vergadering kan beraadslagen, besluiten en de wijzigingen aannemen met de meerderheden die hoger werden bepaald, ongeacht het aantal aanwezige leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden.
 

Stemmenverdeling in de algemene vergadering

Art. 18.1. In de algemene vergadering beschikken de leden over een totaal van 100 stemmen.

De werkvormkoepels in de sociale economie, zoals bepaald in art 7.1 ten eerste, beschikken samen over 66 van het aantal stemmen. De ondersteuningsorganisaties in de sociale economie, zoals bepaald in art 7.1 ten tweede, beschikken samen over 34 van het aantal stemmen. De toegetreden leden hebben geen stemrecht.

Art 18.2. De werkvormkoepels in de sociale economie beschikken samen over 66 stemmen. Elk van de aanvaarde leden-werkvormkoepels beschikt over een stemmenaantal dat bepaald wordt op basis van volgende procedure.

Vooreerst wordt per lid-werkvormkoepel een theoretisch aantal stemmen bepaald op basis van een dubbele weging, enerzijds het aantal leden (sociale economieorganisaties) per werkvormkoepel en anderzijds het aantal doelgroepmedewerkers, tewerkgesteld bij de leden van de werkvormkoepel.

De stemmen in functie van het aantal leden per werkvormkoepel wordt als volgt toebedeeld:

 • tussen 1 en 9 leden: 2 stemmen
 • tussen 10 en 29 leden: 4 stemmen
 • tussen 30 en 59 leden: 6 stemmen
 • tussen 60en 99 leden: 8 stemmen
 • meer dan 100 leden: 10 stemmen

De stemmen in functie van het aantal doelgroepwerknemers, tewerkgesteld door de ledenorganisaties van de werkvormkoepel, worden als volgt toebedeeld:

 • tussen 1 en 999 doelgroepmedewerkers: 2 stemmen
 • tussen 1000 en 2499 doelgroepmedewerkers: 4 stemmen
 • tussen 2500 en 4999 doelgroepmedewerkers: 6 stemmen
 • tussen 5000 en 9.999 doelgroepmedewerkers: 10 stemmen
 • tussen 10.000 en 14.999 doelgroepmedewerkers: 14 stemmen
 • 15.000 doelgroepmedewerkers of meer: 18 stemmen

Daarna wordt op basis van de theoretisch toegekende stemmen een herberekening gemaakt in functie van de bepaling van het effectieve aantal stemmen per werkvormkoepel binnen het toegekende stemmengewicht van 66 stemmen.

Deze herberekening is procentueel, met als basis de verhouding van het totaal aantal theoretisch bepaalde stemmen ten aanzien van het absolute aantal van 66 stemmen.

Indien bij de herberekening het totaal aantal stemmen niet overeenkomt met 66, wordt de volgende regel toegepast:

 • indien de herberekening leidde tot minder dan 66 stemmen, wordt 1 extra stem toegekend aan de werkvormkoepel met het kleinste stemmenaantal;
 • indien de herberekening leidde tot meer dan 66 stemmen, wordt het stemmenaantal van de werkvormkoepel met het meeste aantal stemmen verminderd met 1 stem.

Art 18.3. De ondersteuningsorganisaties in de sociale economie beschikken samen over 34 stemmen. Deze stemmen worden gelijk verdeeld over het aantal leden-ondersteuningsorganisaties.

Art. 18.4. Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door het geven van een schriftelijke volmacht aan een ander stemgerechtigd lid. Elk lid kan maximaal één volmacht dragen.

Procedures

Art. 19. Alle beraadslagingen en verslagen worden vastgesteld in notulen, ondertekend door 2 bestuurders en bewaard in een bijzonder register. De leden van de vereniging kunnen hiervan te allen tijde en op eenvoudig verzoek inzage nemen.

Art. 20. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis van een voorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.

 

HOOFDSTUK IV. - Bestuur van de vereniging

Samenstelling raad van bestuur

Art. 21. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit maximum 9 bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

 • Iedere werkvormkoepel, zoals bepaald in art 7.1 ten eerste, heeft het recht om effectieve en plaatsvervangende kandidaten voor te dragen voor 1 bestuursmandaat;
 • Tevens kunnen maximum drie onafhankelijke bestuurders benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door de raad van bestuur. Onafhankelijke bestuurders zijn externen of toegetreden leden met een als onafhankelijk erkende positie.

Art. 22. De voorzitter van de vereniging wordt op voordracht van de raad van bestuur benoemd door de algemene vergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester benoemen.

Art. 23. De bestuurders treden in functie op het einde van de algemene vergadering door welke zij worden aangeduid. Hun mandaat duurt 4 jaar en is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in de uitoefening van hun bestuursmandaat kunnen vergoed worden.

 

Werking raad van bestuur

Art. 24.1. De raad van bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van 1/5 van de bestuurders. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk, per brief of e-mail en, behoudens hoogdringendheid, uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda. Teneinde geldig te beraadslagen geldt een aanwezigheidsquorum van minstens de helft van de bestuurders.

De raad van bestuur streeft bij haar besluitvorming naar consensus. In geval van stemming, wordt beslist met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Elke bestuurder beschikt over één stem.

Art. 24.2. Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door het geven van een schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder. Iedere bestuurder kan maximaal één volmacht dragen.

Art. 25. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de raad van bestuur een besluit neemt.

De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Art. 26. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vzw dat vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen via schriftelijk akkoord van 3/4 van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een akkoord is van 3/4 van de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie.

Art. 27. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door twee bestuurders en bewaard in een speciaal register.

Bevoegdheden raad van bestuur – Intern

Art. 28. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 van de Vzw-wet en artikel 13 van de statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

Art. 29. De raad van bestuur kan een gedeelte van haar bestuursbevoegdheden delegeren volgens de modaliteiten, bepaald in het huishoudelijk reglement. Deze delegatie mag echter geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vereniging of op de algemene bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.    
     

Bevoegdheden raad van bestuur - Extern

Art. 30. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging als college in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging in beginsel door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

De raad van bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden in overeenstemming met wat geldt inzake lastgeving.

Art. 31. De bestuurders gaan geen persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de vereniging. De bestuurders kunnen noch ten aanzien van derden, noch ten aanzien van de leden van de vereniging, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen die zij hebben gesteld binnen hun opdracht.

De persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders is alleszins beperkt tot de in hun beheer bedreven onrechtmatige daden die vallen onder het gemeen aansprakelijkheidsrecht.

 

HOOFDSTUK V. – Werkgroepen

Art. 32.1. De algemene vergadering en de raad van bestuur kunnen, elk binnen hun bevoegdheidsdomein, werkgroepen oprichten, waarvan zij de samenstelling en opdracht bepalen. Binnen de respectievelijke werkgroepen kunnen externe deskundigen opgenomen worden.

Art. 32.2. Binnen dit kader voorziet de raad van bestuur in de oprichting van een werkgroep “adviescomité kwaliteit”, waarvan de werkingmodaliteiten in het huishoudelijk reglement worden vastgelegd.

 

HOOFDSTUK VI. - Begrotingen, rekeningen

Art. 34. Elk maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Op deze laatste datum worden telkens de rekeningen afgesloten en de begroting voor het volgend dienstjaar opgemaakt. Zij worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering, die eveneens kwijting verleent aan de bestuurders. De rekeningen en de begroting, eventueel de inventaris en de balans, worden tenminste acht dagen voor de bijeenkomst van de algemene vergadering ter kennis van de leden gebracht. Deze kunnen op de zetel van de vereniging inzage vorderen van alle bescheiden, waarop de rekeningen, de begroting, de inventaris en balans zijn gesteund.

Art. 35. De goedgekeurde jaarrekening wordt jaarlijks neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 26novies van de Vzw-wet.

 

HOOFDSTUK VII - Ontbinding, vereffening

Art. 36. Indien de algemene vergadering beslist tot ontbinding en vereffening van de vereniging, stelt zij één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het netto-actief, na aanzuivering van alle schulden en lasten. In elk geval wordt het maatschappelijk vermogen bestemd voor een vereniging met een gelijkaardige doelstelling.

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de Vzw steeds dat zij “Vzw in vereffening” is, in overeenstemming met artikel 23 van de Vzw-wet.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het netto-actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 23 en in artikel 26novies van de Vzw-wet en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.

 

HOOFDSTUK VIII – Toepasselijk recht

Art. 37. Voor alles waarin deze statuten niet uitdrukkelijk voorzien zijn de wet van 27 juni 1921, de algemene beginselen inzake verenigingsrecht en het huishoudelijk reglement van toepassing.

 

Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen ervan worden opgesteld door de raad van bestuur en met een gewone meerderheid goedgekeurd door de algemene vergadering.