Verkiezingskoorts: ontdek de partijvisies op sociale economie

Zondag trekken we allemaal naar de stembus. Dat inspireerde onder andere KCSE en Febecoop om hun toekomstvisie op papier te zetten. Weet jij al op wie je gaat stemmen? Wij vroegen alle Vlaamse partijen alvast naar hun standpunt omtrent sociale economie. Kijk en vergelijk ! 


Groen zet volop in op de verdere uitbouw van de lokale diensteneconomie, sociale economie en sociaal ondernemerschap. Deze initiatieven garanderen dat ook de meer kwetsbaren hun plaats vinden op de arbeidsmarkt en bieden maatschappelijk uiterst zinvolle diensten aan. De decreten maatwerk en lokale diensteneconomie moeten in nauwe betrokkenheid met de sector en de sociale partners worden geïmplementeerd. Groen wil dat hier voldoende middelen voor worden ingezet. Aan de  maatwerkbedrijven (sociale en beschutte werkplaatsen) en -afdelingen (invoegbedrijven) wil Groen de nodige stabiliteit bieden om duurzaam en sociaal te kunnen ondernemen. Personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt moeten onder gepaste begeleiding aan de slag kunnen. Groen pleit er ook voor om het lang verwachte luik voor individueel maatwerk uit te werken. Ook in de zogenaamde “reguliere” bedrijven moeten deze personen alle kansen krijgen door een gelijkwaardige ondersteuning te voorzien.

  
Het Vlaams Belang bepleit een evenwicht tussen de reguliere en de sociale economie. Beide functioneren immers volgens een andere logica en zijn dus best gebaat bij een eigen ‘bedding’ in het economisch leven. Initiatieven in de sector van de sociale economie moeten immers een aanvulling zijn op het reguliere stelsel. De betrachting moet er steeds zijn dat zo veel mogelijk mensen van een job in de sociale economie kunnen doorstromen naar een gewone job. Het Vlaams Belang heeft dan ook alle begrip voor de ongerustheid die in de sector is ontstaan naar aanleiding van de goedkeuring van het te vage maatwerkdecreet in Vlaanderen. 

Er is een groep die tijdelijke en zelfs permanente ondersteuning nodig heeft op onze arbeidsmarkt. Deze mensen moeten geholpen worden om vooruit te geraken. Daarom zijn activering op maat en het rugzakprincipe voor elke doelgroepwerknemer de hoekstenen van de sociale economie waarin ook de private sector zijn rol moet kunnen spelen. Met het Maatwerkdecreet en het W²-decreet werd een basis gelegd om deze doelgroep te begeleiden, maar veel zal afhangen van de uitvoering. Doorstroming in zijn diverse facetten blijft een sleutelbegrip: hoe meer mensen doorstromen, hoe meer plaatsen er vrijkomen voor nieuwe werknemers. Tevens willen we ondernemerschap in de sociale economie stimuleren.

  
Een werk kunnen uitoefenen dat rekening houdt met zowel je talenten en beperkingen als met wat je in het leven zinvol vindt, is van grote emancipatorische waarde: het geeft structuur en richting, versterkt competenties en eigenwaarde. sp.a wil daarom een ambitieus groeipad in de sociale economie mét de daarbij horende voldoende middelen. We zetten ook zwaar in op een adequate begeleiding en duurzame tewerkstelling van de doelgroepmedewerkers. Deze filosofie zit expliciet vervat in het maatwerkdecreet van onze Minister Freya Van den Bossche. Men moet ondersteuning op maat krijgen. Ook de innovatie in niche-sectoren dat zo kenmerkend is voor de sociale economie willen we stimuleren. Ten slotte breken we een lans voor een structurele financiering en adequate omkadering voor de arbeidszorg.


CD&V wil de pleitbezorger van de sociale economie blijven. In eerste instantie promoten en ondersteunen we eigen initiatieven van burgers en middenveld. Stadsbesturen geven sociale economie een volwaardige plaats in het beleid door sociale clausules te integreren in het aankoopbeleid en lokale behoeften van inwoners te verbinden met het aanbod van  de sociale economie. Indien dit niet volstaat, pleiten we er voor om vanuit stedelijke overheid en OCMW een bedrijf op te richten dat omzet realiseert en extra jobs creëert, in samenwerking met partners die al in de sociale economie actief zijn. Jongeren en werklozen kunnen hier ervaring opdoen met het oog op een latere integratie in de reguliere arbeidsmarkt.

Voor de volledigheid: voor de volgorde van de standpunten hielden we rekening met de lijstnummers van de verkiezingen. Van PvdA, N-VA en LDD ontvingen we geen (tijdige) reactie.

21 mei 14