Op 1 juli ging in de sectoren van beschutte en sociale werkplaatsen het ESF-project 'GRI in sector BW en SW' van start. Het maatwerkdecreet (1) – dat de harmonisering van beide subsectoren vooropstelt – bepaalt dat een maatwerkbedrijf een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering moet hanteren, o.a. op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Concreet zal het maatwerkbedrijf jaarlijks moeten rapporteren over zijn bedrijfsvoering aan de hand van een duurzaamheidsverslag waarvoor de minister de indicatoren en descriptoren als ook het verslagmodel zal bepalen.

Het eerste jaarlijkse duurzaamheidsverslag moet uiterlijk op 30 juli 2017 (met betrekking op het kalenderjaar 2016) toegezonden zijn aan het departement (2).
In de loop van de volgende maanden zullen de concrete modaliteiten hiervoor verder uitgewerkt worden. Dit project legt hiervoor alvast de basis.

VLAB (de koepel van de beschutte werkplaatsen) en SST (de koepel van de sociale werkplaatsen) zijn trekkers in dit project, Sustenuto (strategisch adviesbureau inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling) is onderaannemer.

In de eerste maanden stelde een interne werkgroep van experten BW en SW het sectorpaspoort op. Dit bevat een lijst met voor de maatwerkbedrijven relevante thema’s om over te rapporteren in hun duurzaamheidsverslag. Op 22 januari werd dit paspoort gevalideerd op een stakeholdersmeeting, waar onder andere UNIZO, Flanders Synergy en de Belgische Kamer van Koophandel vertegenwoordigd waren.

Momenteel maken 4 beschutte (Amival, Bewel, Demival en Ijsedal) en 1 sociale werkplaats (De Winning) een duurzaamheidsverslag op. Deze fase is nog maar net van start gegaan, maar toch al wat eerste bevindingen:

  • Voor de betrokken werkplaatsen is het de eerste keer dat zij een duurzaamheidsverslag opstellen. Dit jaar zal het verslag een apart document worden, dat nog los staat van het jaarverslag en andere rapporten die moeten opgeleverd worden (vb. verslaggeving naar OVAM, rapportering ikv kwaliteitssystemen zoals Kwaliteitswijzer en ISO 9001,…). De logische volgende stap is om al deze verslagen en rapporteringen in de toekomst zo goed mogelijk te integreren.
  • Een duurzaamheidverslag is niet enkel een nuttig instrument om extern te rapporteren. Evenzeer biedt het intern een houvast om MVO inspanningen in kaart te brengen en op te volgen. Vaak ontbreekt het echter nog aan informatie. Zoals bij andere bedrijven die een eerste rapport opmaken, wordt in deze eerste verslagen vooral gerapporteerd over de toestand vandaag en minder over langetermijndoelstellingen en MVO-strategie. Natuurlijk is het de bedoeling dat de werkplaatsen in de loop van de volgende jaren hier naartoe evolueren.

De oplevering van de duurzaamheidsverslagen uit deze fase is voorzien voor 31 juli 2014. De ervaringen van de pilootbedrijven worden verwerkt in het sectorpaspoort. Dit wordt zo een handleiding voor maatwerkbedrijven om zelf een duurzaamheidsverslag op te maken.

1 Decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling
2 Art. 4 en 111 Besluit Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling (zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 april 2014)

Meer informatie over dit project vind je hier.

29 mei 14