Uitdaging
Een betere doorstroom van medewerkers uit de sociale economie naar de reguliere
economie. Eén van de factoren die de doorstroom belemmert, is de onwetendheid van beide
sectoren over elkaars bezigheden en de noden en behoeftes op vlak van werving. Via het
Lerend Netwerk willen we een beter inzicht bekomen in de manier waarop de sociale
economie een toegevoegde waarde kan betekenen voor de reguliere economie.

Plan van aanpak
Met vertegenwoordigers uit de sociale- en reguliere economie, en intermediairen zoals
vakbond en werkgeversorganisatie, vormen we een Lerend Netwerk dat op regelmatige basis
samenkomt om rond de uitdaging te werken. Via het Lerend Netwerk wisselen we kennis en
ervaring uit tussen de spelers uit de reguliere en sociale economie en het middenveld.

Dit gebeurt in drie fases:

  • Eerst werken we in de regionale sessies rond de uitdaging in één bepaalde sector, in een specifieke regio. Zo krijgen we uiteindelijk inzicht over de uitdaging in gans Vlaanderen, in de voornaamste sectoren.
  • Vervolgens komen in de thematische sessies de thema’s aan bod die in de regionale sessies naar boven kwamen en die we overkoepelend behandelen.
  • Ten slotte biedt het slotevent de kans om de uitgewisselde kennis samen te vatten en te verspreiden.

Hoe gaat het concreet in zijn werk?
Werksessies
Het startschot voor de regionale sessies zal gegeven worden op 14 oktober 2014. Op deze
eerste bijeenkomst zullen we de voeding en horeca sector behandelen.
Hierna volgen er nog 5 maanden lang regionale sessies; elke maand één, tot en met maart
2015. De te behandelen sectoren zijn, in lukrake volgorde; groen, interim, dienstencheques,
lokale besturen en overheden en tenslotte metaal en logistiek. De sessies zullen enerzijds
bijgewoond worden door een vaste kern van organisaties uit de sociale economie en
vertegenwoordigers van nationale intermediairen. Anderzijds is er een wisselende
samenstelling van sectorverantwoordelijken en regionale actoren en bedrijven, afhankelijk van
de betreffende sector en regio.

Expertgroep
Het Lerend Netwerk heeft nood aan een klankbord om de besluiten en ideeën uit elke sessie
aan af te toetsen. De expertgroep, een kleine groep ruime denkers uit de sociale - en
reguliere economie en het middenveld, zal als klankbord fungeren. Concreet is de rol van de
expertgroep om het geleerde uit de sessies in te schatten, naar de noden en behoeftes van
het bedrijfsleven (al dan niet sector specifiek) te vertalen, en om dit te concretiseren naar
bruikbare thema’s waar kan op worden ingespeeld.

Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit vzw Velo, IGO en Binario. Het Lerend Netwerk wordt getrokken
door vzw Velo en IGO, Binario geeft mee vorm aan de inhoud van de sessies.

Meer info of vragen?
Contacteer ons op 016/29.87.50 of via jasmien.durnez@velo.be.
Dit Lerend Netwerk wordt mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds.

Met steun van in-C en in opdracht van de Vlaamse overheid

        

12 september 14